Přednášející

Co se Vám vybaví při slově fibromyalgie?

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
Zástupce přednosty pro výuku na III. interní klinice, FN Olomouc
Místopředseda České revmatologické společnosti

„S pojmem fibromyalgie se mi ještě dříve než její medicínská definice vybaví něco těžko uchopitelného, co z lidí vysává energii, radost ze života, kazí vztah k sobě samému i okolí a přináší smutek, pocit osamění a bolest na těle i duši. Taky se mi vybaví pohádky ‚Šíleně smutná princezna‘ či ‚Princezna na hrášku‘.“

MUDr. Heřman Mann
Lékař, Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha

"Fibromyalgie je poměrně častá, a proto je zarážející míra nepochopení, frustrace a znevažování, které tato diagnóza u somatických lékařů vyvolává."

MUDr. Hana Mihulová
Lékařka Psychiatrické kliniky
Fakultní nemocnice Brno

„Pod slovem fibromyalgie si vybavím člověka s bolestí, tíhou, úzkostí, únavou, proces řetězení lékařských specialistů a pojmy jako psychosomatika či kvalita života.
Současně si uvědomím, že řadu onemocnění umí medicína kvalitně diagnostikovat, ale ne tak dobře léčit… a s touto nemocí má medicína nesoulad již v prvním bodě.“

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Ředitel Revmatologického ústavu v Praze
Přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK

„Jaká je úloha revmatologa při péči o pacienty s fibromyalgií.“

MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
Centrum extrapyramidových onemocnění, Neurologická klinika VFN v Praze a 1. LF UK

„Většina pacientů s funkčními poruchami hybnosti, které jsou v neurologii časté, trpí i chronickými bolestmi a někteří splňují kritéria pro diagnózu fibromyalgie. Navržený neurobiologický model předpokládá společné neurální mechanismy vzniku funkčních somatických symptomů včetně bolesti. Fibromyalgie tak představuje důležitý mezioborový článek pro pochopení těchto mechanismů."

MUDr. Jan Tomš
Specialista - revmatolog
II. interní gastroenterologické kliniky
LF UK a FN Hradec Králové

"Fibromyalgie je syndrom, kolem něhož panuje dosud řada kontroverzí a u nemalé části odborníků vzbuzuje nedůvěru. V očích specialistů je to nevděčné onemocnění, protože pacient většinou zahltí lékaře řadou nesourodých symptomů, pro něž ovšem chybí jednoznačný objektivní nález při fyzikálním, laboratorním nebo zobrazovacím vyšetření. Toto bývá navíc umocněno neuspokojivým efektem léčby nebo její častou intolerancí."

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Specialista, Revmatologický ústav Praha
Předseda České revmatologické společnosti

„Při slově fibromyalgie se mi vybaví slovo frustrace, tedy pocit, který mám z obtížného zvládání potíží nemocných s touto chorobou. Zároveň se mi ale vybaví i to, že si musím stále připomínat, že jen komplexní a dlouhodobý přístup může vést k nějakému – i když často jen částečnému – úspěchu."