KAZUISTIKA SLE: KDYŽ NEMOC UDEŘÍ

25letá, doposud zdravá dívka

12/2016

První příznaky

Pacientka pociťuje únavu, je fotosenzitivní, subfebrilní, bolesti v krku, objevil se motýlovitý exantém, který spontánně zmizel, pak se ale 2x objevil znovu, dále měla bolesti kloubů rukou a nohou. Pacientka byla přeléčena Klarithromycinem, efekt nepozorovala, krční lymfadenopatie.

11/1/2017

Rychlý vývoj choroby

Už v první dekádě ledna se u pacientky objevily hematomy, epistaxe a rozsáhlé otoky dolních končetin a obličeje.
11. ledna byla hospitalizována na interním oddělení nemocnice Vsetín.

 • Pancytopenie, proteinurie 6 g/24 hodin, pozitivita ANA, dsDNA protilátky
 • Aktivní SLE s LN, nefrotický syndrom
 • Léčba Solumedrol 250 mg i. v. 3x, od 16. 1. p.o. glukokortikoidy
 • Překlad na III. interní kliniku

19/1/2017

Vstupní nálezy

 • Kreatinin 139 umol/l, urea 17,1 mmol/l, GFkrea 0,76 ml/s
 • WBC 10,81 Hb 102 g/l, PLT 105
 • Retikulocyty 0,020, schistocyty 5/1000
 • C3 0,35 g/l, C4 < 0,07 g/l
 • ANA pozitivní, dsDNA+, ENA+
 • Albumin 21g/l, CB 51g/l, cholesterol 7,40 mmol/k triglyceridy 8,40 mmol/l
 • Moč sed: B0, ery 535/ul, leu 213 u/ul
 • CB/24 hodin 14 g

Jaký navrhujete další postup?

A/
B/
C/
D/

Zvolili jsme postup

A/ Zahájit léčbu nefrotického syndromu a terapii glukokortikoidy a nemocnou připravit k renální biopsii, o imunosupresi rozhodnout dle výsledku histologického vyšetření

 • Podány glukokortikoidy v dávce 1 g Solumedrolu denně i. v. (3x)
 • ACE inhibitor, statin, albumin, furosemid, LMWH

23/1/2017

Den plánované biopsie

 • Výrazné otoky dolních končetin, progrese hematomů na dolních i horních končetinách, schvácenost, dušnost, narůžovělé sputum diuréza 2100 ml
 • Kreatinin 204 umol/l, urea 28,1 mmol/l, GFkrea 0,48 ml/s
 • LDH 7,67 ukat/l, Albumin 26,9 g/l CRP < 0,6mg/l, Bilirubin 36 umol/l
 • WBC 9,7 Hb 63 g/lPLT 53
 • NT-proBNP: 6167,0 ng/l
 • Retikulocyty 0,029, schistocyty 12/1000
 • ADAMTs 13ac 0,87 IU/ml (norma), Coombsův test pozitivní

Jaký postup navrhujete nyní?

A/
B/
C/
D/

Zvolili jsme postup

B/ Zahájit plasmaferézy s náhradou plasmou

2/2017

Další vývoj

 • Hospitalizace na JIP, komplexní intenzivní péče, podpora nutrice
 • Zahájeny výměnné plasmaferézy s čerstvě mraženou plasmou
 • Intenzivní diuretická terapie
 • Nutná substituce erymasou, trombokoncentratem
 • Pokračuje v léčbě glukokortikoidy (Prednison 60 mg denně)
 • ATB terapie (Ceftazidim 3x1 g, Abaktal 2x 400 mg i. v., Mycomax 1x 100 mg tbl)

Trombotická mikroangiopatie

 • Patologický proces mikrovaskulární trombózy, konsumpční trombocytopenie a mikroangiopatické hemolytické anemie vedoucí k orgánové ischemii a infarzaci postihující zejména ledviny a mozek
 • TMA zahrnuje řadu klinických syndromu
  • HUS, aHUS, TTP, HELLP syndrom, maligní hypertenze, komplikace transplantace
 • Faktory hereditární, infekční, lékové, komorbidity

Léčba trombotických mikroangiopatií

 • Diagnostika a léčba zahajovány současně (empiricky)
 • Podpůrná terapie (dětský STEC HUS, p-HUS)
 • Plasmaferézy
 • Transfúze plazmy (kongenitalní TTP)
 • Eculizumab (aHUS)
 • Glukokortikoidy, rituximab, imunosuprese (získaný HUS/TTP u SLE, APS, HUS s Ab proti H faktoru
 • Transplantace ledvin (ESRD)
 • Profylaxe

27/3/2017

Komplikace

 • Špatná tolerance plasmaferéz, progrese dušnosti, otoků, kardiálního selhávání, převodnění, těžké úzkosti, hemoptýza, epistaxe, diuréza se silnou podporou diuretik 1500 ml/24 hodin
 • Kreatinin 301 umol/l, urea 33 mmol/l, GFkrea 0,30 ml/s
 • LDH 14,23 ukat/l, Albumin 22,0 g/l CRP 247 mg/l, procalcitonin negativní
 • WBC 13,7 Hb 74 g/lPLT 18
 • NT-proBNP: 35 000 ng/l
 • Retikulocyty 0,029, schistocyty 13/1000
 • Průkaz RNA influenza A/H3 Pozitivní (Tamiflu 2x75 mg tbl)
 • Hyposaturace 85 %, zmatenost, nutnost intubace a UPV, překlad na KAR

Další vývoj

 • Kompletně zajištěna analgosedace, pokračováno v ATB a antivirotické terapii, ventilace s vyšší oxygenační podporou, zahájena CRRT (continuous renal replacement therapy), i. v. nutrice

Jak postupovat dál?

 • A/ Podat Cyklofosfamid?
 • B/ Rituximab?
 • C/ i. v. imunoglobuliny?
 • D/ Jiný postup

Zvolili jsme

i. v. imunoglobuliny 400 mg/kg po 5 dní

Následný vývoj

 • Pokračováno v CRRT, podány i. v. imunogobuliny, pokračováno v ATB a antivirotické terapii, postupně převedena na podpůrnou ventilace, extubovaná, při vědomí, překlad zpět 3. 2. 2017
 • Dušnost zlepšena, přetrvává těžká anxieta, špatná adaptace, tvorba hematomů, otoky
 • RTG parciální regrese infiltrací, úplná regrese fluidothoraxů
 • Laboratoře: Kreatinin 330 umol/l, urea 40 mmol/l, proteinurie 12 g/24 h
 • LDH 16,23 ukat/l, Albumin 22,0 g/l CRP 24 mg/l
 • WBC 13,7 Hb 79 g/l,  PLT 54
 • Retikulocyty 0,049, schistocyty 18/1000

Východiska další strategie

 • Systémový lupus erytematodes- lupus nefritis
 • Hemolyticko uremický syndrom, těžká hemolytická anemie a trombocytopenie
 • Akutní poškození ledvin st. III. AKIN při výše uvedeném, st. p. CRRT (30. 1.-2. 2.)
 • Lupusová pneumonitida v.s. a pneumonie bilat. (Chřipka A)
 • Mitrální insuficience III.-IV. st., Aortální regurgitace II.st. středně významná, dysf. LK EF 40-50 %, postkapilární plicní hypertenze při hyperhydrataci
 • St.p. akutním respiračním selhání a UPV (29.1. - 3. 2. 2017)
 • Těžká anxieta a deprese, panické ataky
 • Pokračováno v plasmaferézách (albumin místo plasmy) celkem 7x
 • 6. 2. a 20. 2. podán CFA v dávce 10 mg/kg (700 mg) i. v.
 • Titrace Prednisonu (40 mg denně), komplexní léčba lupusové nefritidy
 • Intenzivní psychologická podpora

21/2/2017

Další vývoj

 • Regrese otoků, dušnosti, odkašlává zbytky koagul, diuréza 4000 ml
 • Kreatinin 97 umol/l, urea 8,6 mmol/l, GFkrea 1,17 ml/s
 • LDH 3,85 ukat/l, Albumin 37,0 g/l , CB/24 h 1,24 g
 • WBC 7,65 Hb 95/l,  PLT 201
 • Retikulocyty 0,022, schistocyty 9/1000
 • Dimise

5/4/2017

 • Cítí se velmi dobře, začala sportovat, v létě zvažuje odcestovat do zahraničí za prací
 • Kreatinin 88 umol/l, urea 6,6 mmol/l, GFkrea 1,32 ml/s
 • LDH 3,98 ukat/l, Albumin 39,0 g/l ,
 • WBC 7,65 Hb 109/l, PLT 221
 • Retikulocyty 0,026, schistocyty 5/1000
 • Podána 4. puls CFA bez komplikací